วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศรีวรวรรณ 085-1476467

เอกสารการวัดและประเมินผล หลักสูตร 2551 ของศรีวรวรรณ

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สอบถามรายละเอียดก่อนได้จากผู้เชี่ยวชาญ ศรีวรวรรณ เบอร์ติดต่อ 08-5147-6467

สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.sriworawan.com/

แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาใช้บันทึกผลการประเมินผลการเรียน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา
ราคาเล่มละ 14 บาทแบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ใช้รายงานผลการเรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง

ใช้ได้ 3 ปี ( ม,1 – 3)

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา

ราคาเล่มละ 16 บาท


ระเบียนสะสม


ปกเป็นสีม่วง ออกแบบให้สามารถใช้ต่อเนื่องได้ 12 ปี ในเล่มมีเพียง 20 หน้า

- เพื่อลดภาระงานของครู

- ลดการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

- นักเรียนแต่ละคน ซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ราคาเล่มละ 18 บาทแบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


สำหรับบันทึกผลการประเมิน

-กิจกรรมแนะแนว

-กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

-กิจกรรมชุมนุม

ราคาเล่มละ 10 บาท


สอบถามรายละเอียดก่อนได้ จากผู้เชี่ยวชาญ ศรีวรวรรณ
085-1476467

ผู้ให้รายละเอียด ไม่บังคับซื้อ ไม่บังคับให้เอามากๆ เราำคำนึงถึงงบประมาณของคุณค่ะ

ชั้นประถมศึกษา อยู่บทความใหม่กว่าค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น