วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศรีวรวรรณ 085-1476467

เอกสารวัดและประเมินผล หลักสูตร 2551 จัดทำโดย ศรีวรวรรณ

สำหรับระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3-5 ขวบ)
สอบถามรายละเอียดก่อนกับผู้เชี่ยวชาญ ศรีวรวรรณได้ที่ 085-1476467

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sriworawan.com/

สมุดรายงานพัฒนาการและระเบียนสะสมประจำตัวนักเรียนเป็นทั้งสมุดรายงานพัฒนาการและระเบียนสะสมประจำตัวนักเรียนรายบุคคลอยู่ในเล่มเดียวกันเพื่อสะดวกในการบันทึกและลดภาระงานของครู

สำหรับอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี)

ราคาเล่มละ 19 บาท

สมุดรายงานพัฒนาการและระเบียนสะสมประจำตัวนักเรียน

เป็นทั้งสมุดรายงานพัฒนาการและระเบียนสะสมประจำตัวนักเรียนรายบุคคลอยู่ในเล่มเดียวกันเพื่อสะดวกในการบันทึกและลดภาระงานของครู

สำหรับอนุบาล 2 และ 3 (อายุ 4-5 ปี)

ราคาเล่มละ 22 บาท


บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน


ใช้บันทึกเวลาเรียนของนักเรียน รวมทั้งบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนทั้งห้อง ซึ่งผู้จัดทำ ได้ออกแบบให้มีตารางสรุปผลการประเมินและกำหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านให้ด้วย เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และสะดวกต่อผู้นิเทศที่มานิเทศงาน
ราคาเล่มละ 25 บาท


สอบถามเพิ่มเติมได้ผู้เชี่ยวชาญ ศรีวรวรรณ เบอร์ติดต่อ 085-1476467

ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ดูบทความที่เก่ากว่าค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น