วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศรีวรวรรณ 085-1476467

เอกสารการวัดและประเมินผล หลักสูตร 2551 จากศรีวรวรรณ

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สอบถามรายละเอียดก่อนได้จากผู้เชี่ยวชาญ ศรีวรวรรณ เบอร์ติดต่อ 085-1476467

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sriworawan.com/

แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา
1 เล่ม : 1 รายวิชา


ใช้บันทึกผลการประเมินผลการเรียน , การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

ราคาเล่มละ 15 บาท

แบบรายงานประจำตัวนักเรียน


ใช้รายงานผลการเรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ใช้เล่มละ 1 ปี

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

ราคาเล่มละ 10 บาท


ระเบียนสะสมปกเป็นสีม่วง ออกแบบให้สามารถใช้ต่อเนื่องได้ 12 ปี ในเล่มมีเพียง 20 หน้า
-
เพื่อลดภาระงานของครู
- ลดการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
-
นักเรียนแต่ละคน ซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ราคาเล่มละ
18 บาท
แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำหรับบันทึกผลการประเมิน

-กิจกรรมแนะแนว

-กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

-กิจกรรมชุมนุม


ราคาเล่มละ 10 บาท

สอบถามรายละเอียดก่อนได้ จากผู้เชี่ยวชาญศรีวรวรรณ
ผู้ให้รายละเอียด ไม่บังคับซื้อ ไม่บังคับให้เอามากๆ เราำคำนึงถึงงบประมาณของคุณค่ะ

เอกสารการวัดและประเมินผล สำหรับขั้นมัธยมศึกษา อยู่บทความที่เก่ากว่าค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น