วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Adoxy อ๊อกซิเจนน้ำ
Adoxy 1 ขวด ราคา 1250 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)


รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ADOXY

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ มีความโดดเด่นในการช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์ โดยการใช้เทคโนโลยีการแยกโมเลกุลน้ำ ที่ได้รับการพัฒนาโดย ดร.เอฟเวอร์เร็ด แอล. สตอรีย์ บุคคลผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจาก ดร.อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ ว่าเป็นอัจฉริยะ ได้น้ำออกเป็นอะตอมออกซิเจนที่มีประจุลบจัเข้ารวมตัวกับอนุมูลอิสระ (ออกซิเจนอิสระที่มีประจุบวก) กลายเป็นก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2) ที่อยู่ในสภาวะเสถียรซึ่งจะนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ภายในรายการ เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย และระบบที่เกี่ยวกับการขจัดของเสียออกจากร่างกาย เป็นต้น

องค์ประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ADOXY

1.ดิวทีเรียมซัลเฟต เทคโนโลยีการแยกโมเลกุลของน้ำซึ่งสามารถทำให้โมเลกุลของน้ำแยกตัวออกเป็นแนซเซนท์ไฮโดรเจน (Nascent Hydrogen) ซึ่งมีประจุบวก และแนซเซนท์ออกซิเจน (Nascent Oxygen) ซึ่งมีประจุลบ โดยแนซเซนท์ออกซิเจน จะจับตัวกับอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของออกซิเจน ซึ่งมีประจุบวก กลายเป็นก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2) ซึ่งมีสภาวะเสถียร และเป็นประโยชน์ต่อเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย

2.แร่ธาตุและเกลือแร่ จำนวน 78 ชนิด ซึ่งอยู่ในรูปคอลลอยด์ สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงผ่านทางเนื้อเยื่อ โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการย่อย แร่ธาตุ 34 ชนิด ได้มาจากฟอสซิลพืช ในพื้นที่ที่ปราศจากการเพาะปลูก (Virgin Earth) และแร่ธาตุอีก 44 ชนิด ได้มาจากน้ำทะเลที่ใสบริสุทธิ์ปราศจากภาวะ บริเวณทะเลตอนใต้รอบเกาะของประเทศนิวซีแลนด์

ตารางสารแร่ธาตุและเกลือแร่ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย

Actinium

Dysprosium

Krypton

Platinum

Tantalum

Antlmony

Erbium

Lanthanum

Polonium

Technetium

Argon

Europium

Lithium

Potassium

Tellurium

Astatine

Fluorine

Lutetium

Praseodymium

Terbium

Barium

Gadolinium

Magnesium

Promethium

Thallium

Beryllium

Gallium

Manganese

Rhenium

Thorium

Bismuth

Germanium

Molybdenum

Rhodium

Tin

Boron

Gold

Neodymium

Rubidium

Titanium

Bromine

Hafnium

Neon

Ruthenlum

Tungsten

Calcium

Helium

Nickel

Samarium

Vanadium

Carbon

Holmium

Niobium

Selenium

Xenon

Cerium

Hydrogen

Nitrogen

Silica

Ytterbium

Cesium

Indium

Osmium

Silicon

Zinc

Chromium

Lodine

Oxygen

Silver

Zirconium

Cobalt

Iridlum

Palladium

Sodlum


Copper

Iron

Phosphorous

Sulfur


*แร่ธาตุที่ไม่มีปรากฏได้แก่ อลูมิเนียม แคดเมียม คลอรีน ปรอท ตะกั่ว เรเดียม

3.เอ็นไซม์จำนวน 34 ชนิด เอ็นไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกริยาทางชีวเคมีในร่างกาย มีความสำคัญในการทำให้เซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างเป็นปกติ เอ็นไซม์ใน Adoxy ประกอบด้วยเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร 4 ชนิด และเอ็นไซม์เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร เพื่อให้ได้พลังงานของร่างกายอีกจำนวน 30 ชนิด

ตารางเอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการเผาผลาญ

Hydrolases,

Esterases ;

Enzymes which

Carbohydrases :

Lipase

Reduce cytochrome :

Maltase

Phosphotse

Succinic Dehydrogenase

Sucrase

Sulfatases

Amldase :

Emulsin

Lron Enzymes :

Urease

Nucleases :

catalase

Mutases :

Polynucleotidasee

Cytochrome oxldase

Aldehyde Mutase

Nucleotidase

Peroxidase

Glyoxalase

Hydrases :

Enzymes containing

Desmolases

Fumarase

Coenzymes 1 and/or 2 :

Zymohexase

Enolase

Lactic Dehydrogenase

Carboxylase

Peptidases :

Robison Ester Detydrogenasa

Other Enzymes :

Aminopolypeptidase


Phosphorylase

Dlpeptidase

Yellow Enzymes :

Phosphohexisomerase

Prolinase

Warburg’a Yellow Enzymes

Hexokinase

Copper Enzymes :

Daiphorase


Tyrosinase

Haas Enzyme


Ascorbic Acid Oxidase

Cytochrome C Reductase


4.กรดอะมิโน 17 ชนิด ทำหน้าที่มนการสร้างโปรตีน รวมถึงเป็นโครงสร้างทางชีวเคมีของฮอร์โมน เอ็นไซม์บางชนิดเป็นตัวลำเลียงสารอาหารและแอนตี้บอดี้ระบบประสาทต่าง ๆ และยังช่วยในการสร้างคอลลาเจนอีกด้วย

ตารางกรดอะมิโน

Alanine

Glycine

Phenylalanine

Tyrosine

Arginine

Histidine

Proling

Valine

Aspartic Acid

lsoleucine

Serine


Cystine

lysine

Threonine


Glutamic cid

Methionine

Tryptophan


ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ Adoxy

1.ให้แร่ธาตุ และเกลือแร่แก่ร่างกาย Adoxy มีแร่ธาตุและเกลือแร่เป็นส่วนประกอบ 78 ชนิด ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้อยู่ในรูปคอลลอยด์ที่มีขนาดเล็กมาก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 นาโนเมตร) จึงสามารถผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ได้ดี ร่างกายกว่า 75% ต้องอาศัยเกลือแร่ และร่างกายไม่สามารถสร้างเกลือแร่ขึ้นมาได้เอง ในความเป็นจริงความไม่สมดุลของเกลือแร่เป็นสาเหตุหลักของการขาดสารอาหารของคนในยุคปัจจุปัน

2.ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์ในร่างกาย Adoxy เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกซิเจนกับเซลล์เพียงชนิดเดียวที่มีความโดดเด่นโดยการใช้เทคโนโลยีการแยกโมเลกุลของน้ำ ทำให้น้ำแยกตัวออกเป็นประจุบวกของไฮโดรเจน และประจุลลบของออกซิเจนซึ่งจะทำการจับตัวกับอนุมูลอิสระ ที่มีโทษต่อร่างกาย (ส่วนใหญ่อย฿ในรูปของออกซิเจนที่มีประจุบวก) เกิดเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ซึ่งร่างกายต้องการมาทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนระบบต่างๆ ปฏิกริยาทางเคมีต่างๆ และเป็นตัวขจัดสารพิษออกจากร่างกาย

3.ส่งเสริมการนำกระแสประสาทในร่างกาย Adoxy ได้รับการทดสอบความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า และพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด เนื่องจากความสามารถในการเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำกระแสประสาทภายในร่างกายจึงทำให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถรับความรู้สึกได้ดีขึ้น

4.ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกาย กรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบอยู่ใน Adoxy มีส่วนช่วยในการสร้างฮอร์โมนและระบบภูมิต้านทาน ส่วนออกซิเจนที่ได้จากเทคโนโลยีการแยกโมเลกุลของน้ำใน Adoxy จะช่วยในการฟื้นฟูสภาพของเซลล์ จึงมีผลทำให้เซลล์กลับมาแข็งแรง ส่งผลให้ระบบภูมิต้านทานของเซลล์กลับมาทำงานได้อีกครั้ง และยังช่วยให้เซลล์ที่มีอยู่บริเวณบาดแผลกลับมาสมานตัวกันได้ดีทำให้แผลหายเร็ว

5.ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ออกซิเจนมีประจุลบ และไฮโดรเจนที่มีประจุบวกที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการแยกน้ำสามารถกระตุ้นการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนและก๊าซไฮโดรเจนพร้อมๆ กัน ด้วยปฏิกริยาลูกโซ่ซึ่งจะช่วยในการปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างของของเหลวภายในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว

6.เพิ่มพลังงานให้กับเซลล ด้วยเทคโนโลยีการแยกโมเลกุลของน้ำที่มีอยู่ใน Adoxy นี้ ทำให้น้ำแยกตัวออกมาเป็นประจุลบของออกซิเจนและประจุบวกของไฮโดรเจน ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดเป็นพลังงาน (Metebolism Process) เพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ ภายในร่างกายต่อไป

7.เพิ่มประสิทธิภาพในการรับสารอาหารอื่นๆ เข้าสู่ร่างกาย เมื่อหยด Adoxy ลงในน้ำ จะช่วยให้แรงตึงผิวของน้ำลดลง ทำให้เซลล์สามารถดูดซึมสารอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ เข้าสู่ร่างกายได้อย่างบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ Adoxy

1.ใช้รับประทาน

หยด Adoxy จำนวน 3-5 หยด ลงในน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้ 1 แก้วคนให้เข้ากัน ดื่มวันละ 3-4 ครั้ง (เช้า, กลางวัน, เย็น, ก่อนน้ำ) ก่อนอาหารหรือขณะท้องว่าง ไม่ควรรับประทานร่วมกับ ชา กาแฟ หรือ นม (ใช้ผสมน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นก็ได้)

2.ใช้ภายนอกร่างกาย

หยด Adoxy จำนวน 3-5 หยด ในขวดสเปรย์ที่บรรจุน้ำสะอาก เขย่าให้เข้ากัน ให้สเปรย์บนส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวกาย ใต้ลิ้น โพรงจมูก ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับบาดแผลหรือบริเวณที่เกิดผื่นคันได้ด้วย ถ้าใช้กับผิวหน้า เราควรผสมให้เจือจางประมาณ 1 หยด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น